Thuismentoren voor brugklassers
op scholen in Arnhem

Stichting School's Cool Arnhem

Stichting School’s Cool Arnhem koppelt vrijwillige thuismentoren aan kinderen die extra steun kunnen gebruiken bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Onderwijs wordt in onze samenleving gezien als een motor voor persoonlijke groei, kansengelijkheid en maatschappelijke mobiliteit. Schoolsucces zou niet afhankelijk moeten zijn van de achtergrond van een leerling, zoals het inkomen of opleidingsniveau van diens ouders. Toch is dat vaak wel zo. Hoewel het Nederlandse onderwijs kwalitatief goed te noemen is, blijkt uit verschillende onderzoeken dat de kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs toeneemt. Daarnaast is ook de sociale omgeving een belangrijke factor.

Om kansengelijkheid te bevorderen, is het verbinden van de drie leefwerelden school, thuis en omgeving heel belangrijk. Dat is waar de vrijwillige thuismentoren van School’s Cool Arnhem op inspelen. Zij bezoeken het kind wekelijks thuis en bieden individuele coaching. Zo legt het kind een basis voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière. Meestal blijft de thuismentor tot in het tweede leerjaar.

De aanpak werkt zo goed dat School’s Cool zich inmiddels een van de oudste en meest succesvolle mentorprojecten van Nederland mag noemen. De een-op-eenrelatie tussen thuismentor en kind en de wekelijkse begeleiding bij het kind thuis is effectief, want vrijwel alle kinderen die aan School’s Cool deelnemen, presteren goed in de brugklas. Hun gedrag levert in de regel ook weinig problemen op. Bovendien neemt de betrokkenheid van de ouders bij het schoolleven van hun kind toe.

School’s Cool Arnhem zoekt een nieuwe penningmeester! Klik hier voor meer informatie over deze vacature. 

thuismentor worden

Als thuismentor ondersteun je een kind bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Je leeft mee en geeft je leerling tips en goede raad. De aandacht gaat hierbij vooral naar het leren omgaan met alle veranderingen. Als thuismentor loods je een kind en indirect ook de ouders door deze enorme veranderingen heen. Dit met als doel het verbeteren van motivatie, betrokkenheid en het behalen van goede schoolresultaten.

Ieder jaar zoekt School’s Cool Arnhem weer thuismentoren. We vragen van een thuismentor minimaal een mbo-opleiding en bovenal affiniteit met de doelgroep. Je bezoekt de leerling wekelijks een uur. Als thuismentor is het belangrijk dat je je kunt inleven in de leefwereld van je leerling, dat je een enthousiaste houding hebt en dat je beschikt over doorzettingsvermogen.

Wil je je aanmelden als thuismentor? Dat kan door een e-mail te sturen naar marjon@schoolscoolarnhem.nl

Veelgestelde vragen over het thuismentoraat

Als thuismentor breng je wekelijks een bezoek aan het kind. Je helpt onder andere met praktische schoolzaken, zoals plannen, de aanpak van huiswerk en het aanbrengen van structuur. Vaak houd je als thuismentor ook samen met de ouders contact met school en ga je mee naar een ouderavond of bespreking.

De begeleiding houdt meer in dan hulp bij het huiswerk en het aanreiken van leervaardigheden. Als thuismentor maak je ook situaties of problemen bij kind en ouder(s) bespreekbaar. Ook kun je aandacht besteden aan de vrijetijdsactiviteiten, een activiteit stimuleren of samen met het kind iets leuks ondernemen. Voor dat laatste is een beperkt budget beschikbaar.

Een thuismentor bezoekt zijn of haar leerling eenmaal per week ongeveer een uur gedurende een periode van veertien maanden. De begeleiding begint op het voortgezet onderwijs, aan het begin van de brugklasperiode en loopt door tot in de tweede klas van het voortgezet onderwijs, tot aan de herfstvakantie. Soms duurt de begeleiding tot aan de zomervakantie van het brugklasjaar
omdat het goed gaat met de pupil en verder ondersteuning niet noodzakelijk meer is.

Daarnaast vinden er in het schooljaar verschillende intervisiebijeenkomsten plaats.

School’s Cool Arnhem vraagt van een thuismentor minimaal een mbo-opleiding. Affiniteit met de doelgroep, inlevingsvermogen, enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn ook belangrijk. Een achtergrond in het onderwijs is niet noodzakelijk. Ook studenten kunnen thuismentor zijn als onderdeel van hun opleiding. Met een aantal opleidingen van de HAN zijn daarover afspraken gemaakt. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist, voordat de matching tussen het kind en de mentor kan plaatsvinden.

Als je je als aspirant-thuismentor aanmeldt, krijg je eerst een kennismakingsgesprek met de mentorcoördinator. Je krijgt hierbij informatie over de inhoud van het mentorschap en de werkwijze van Stichting School’s Cool Arnhem. Wij vragen jou om te vertellen over relevante zaken zoals je opleiding en beroep, levensloop en de beweegredenen om mentor te worden. Op basis hiervan wordt beoordeeld of het thuismentoraat past. Ook kan de mentorcoördinator hierdoor al een inschatting maken wat voor leerling het beste past. Iedere mentor moet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en moet een gedragscode ondertekenen. Na wederzijdse instemming worden de werkzaamheden en afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

School’s Cool Arnhem richt zich vooralsnog op kinderen die door bepaalde oorzaken extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en op kinderen in het eerste leerjaar van de middelbare school. Deze extra ondersteuning heeft het kind nodig, omdat ouders niet altijd de ondersteuning kunnen bieden die ze zouden willen bieden, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of omdat ze het onderwijssysteem niet kennen. Het kan zijn dat het kind onder haar of zijn niveau presteert, of dat het weinig weerbaar is of onzeker. Een extra steun in de rug is dan voor deze kinderen welkom. Steeds vaker wordt ons ook gevraagd om kinderen uit hogere klassen te begeleiden. Dat zal beslist ook een vervolgstap worden voor School’s Cool Arnhem.

Op basis van het kennismakingsgesprek beoordeelt de mentorcoördinator welke mentor het beste past bij welke leerling en welk gezin. Wanneer de match is gemaakt, vindt er een kennismaking plaats met de ouders en kind, bij hen thuis. Deze kennismaking wordt begeleid door een vast persoon vanuit het bestuur. Er worden afspraken gemaakt over dag en tijdstip van de wekelijkse thuisbezoeken. Ouders, leerling en mentor ondertekenen een contract met afspraken over de begeleiding. Met deze afspraken kan het mentorschap beginnen.

In principe gebeurt de begeleiding altijd bij de leerling thuis. Een van de ouders moet op dat moment ook thuis aanwezig zijn. Op deze manier worden de ouders er zoveel mogelijk bij betrokken. De ouders hoeven er natuurlijk niet met hun neus bovenop te zitten, maar zijn bij voorkeur wel in de buurt, zodat de thuismentor altijd even met hen kan overleggen of rapporteren. Natuurlijk kan de thuismentor ook wel eens met de leerling naar de bibliotheek gaan of een andere activiteit buitenshuis ondernemen. Hiervoor moeten de ouders altijd vooraf toestemming geven.

Voorafgaand aan het mentoraat ondertekenen mentor, ouders en leerling een contract met afspraken over de begeleiding.

Via de mentorcoördinator onderhoudt School’s Cool Arnhem contact met alle thuismentoren. Mentoren krijgen een mentorboekje met daarin alle informatie over de begeleiding. Gedurende het schooljaar worden verschillende intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Daarin wordt aandacht besteed aan thema’s als het brugklasjaar, het puberbrein, motiveren van pubers en de communicatie tussen thuismentor, ouders en kind. Ook is er de mogelijkheid om als mentoren onderling van gedachten te wisselen.

Het thuismentoraat is een vrijwillige activiteit. Als thuismentor krijg je van Stichting School’s Cool Arnhem een vrijwilligersbijdrage  gedurende tien maanden (niet in juli en augustus). Ook is er een klein bedrag beschikbaar voor activiteiten samen met de leerling.

School’s Cool is geen hulpverlening maar biedt preventieve ondersteuning. De thuismentor is er primair voor de leerling en de ouders met als insteek ‘school’. Mocht de thuismentor een situatie aantreffen die zijn/haar ‘bevoegdheid’ overstijgt, dan
moet er contact worden opgenomen met de mentorcoördinator van School ’s Cool Arnhem. Deze overlegt dan met het bestuur over de te nemen actie(s).

Je kunt je als thuismentor aanmelden door e e-mailen naar de mentorcoördinator Marjon van Bussel: marjon@schoolschoolarnhem.nl.

Thuismentoren voor brugklassers
op scholen in Arnhem

Kind aanmelden

Met de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs verandert er veel voor kinderen en hun ouders. Er is geen vaste meester of juf meer die het kind goed kent, de school is vaak verder weg, de lessen en schooltijden zijn anders, de klas is nieuw en er wordt gevraagd om een grotere mate van zelfstandigheid. De meeste kinderen kunnen deze veranderingen met hulp van hun ouders en school goed aan, maar voor sommige leerlingen zijn deze veranderingen risicovol. School’s Cool richt zich vooral op leerlingen die niet in aanmerking komen voor professionele hulpverlening, maar van wie de basisschool wel denkt dat een extra steuntje in de rug zeer gewenst is om een goede start te maken op de middelbare school. 

Afspraken thuismentor, ouders en kind

De begeleiding door een thuismentor van School’s Cool Arnhem is niet vrijblijvend. Voorafgaand aan het mentoraat ondertekenen mentor, ouders en leerling een contract met afspraken over de begeleiding. Van de ouders wordt bijvoorbeeld verwacht dat een van beiden thuis is tijdens het huisbezoek, dat ervoor gezorgd wordt dat zoon of dochter op de afgesproken tijd thuis is en dat er samen met de mentor eventueel naar een passende vrijetijdsbesteding gezocht wordt. Ook met het kind worden afspraken gemaakt over de begeleiding. Daarnaast is School’s Cool Arnhem te allen tijde bereid om met scholen in gesprek te gaan om de aanpak toe te lichten. 

Kind aanmelden?

De aanvraag voor een thuismentor kan worden gedaan door de school, de ouders of een andere (hulpverlenende) instantie. U kunt een kind aanmelden door een e-mail te sturen naar marjon@schoolscoolarnhem.nl.

Na aanmelding ontvangt u per e-mail een inschrijfformullier.

Organisatie

In 2010 is Stichting School’s Cool Arnhem opgericht. School’s Cool is een project dat in Amsterdam al jaren succesvol is en dat momenteel in meer dan 28 steden draait. We gingen ervan uit dat er ook in Arnhem kinderen zouden zijn die een steuntje in de rug konden gebruiken bij de overstap van het basisonderwijs naar de middelbare school. In het eerste jaar werd een startsubsidie geregeld om een pilot te starten. In schooljaar 2011-2012 is de eerste groep kinderen begeleid.

Gaandeweg is School’s Cool Arnhem veel professioneler geworden, zonder dat dit ten koste is gegaan van de bevlogenheid. Mentoren krijgen training en intervisie. We hebben meer naamsbekendheid en behalen goede resultaten met onze begeleiding. Steeds meer scholen, maar ook wijkcoaches en instanties zoals stichting Leergeld, weten ons hierdoor te vinden.

School’s Cool Arnhem is bereikbaar via info@schoolscoolarnhem.nl

Bestuur

Voorzitter: Freddy Sikkes
Secretaris: Sophie Le Poole
Penningmeester: Jan Wagenmakers 
Lid (primaire proces): Harry Klein Koerkamp
Lid (primaire proces): Aranka Pullens
Mentorcoördinator: Marjon van Bussel
 

De stichting is voor wat betreft haar inkomen afhankelijk van subsidies, sponsorbijdragen en giften.

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

 
 

steun ons

Stichting School’s Cool Arnhem is voor wat betreft haar inkomen afhankelijk van subsidies, sponsorbijdragen en giften. Jouw steun is nodig om zo veel mogelijk leerlingen die dit nodig hebben te kunnen koppelen aan een thuismentor. Elke donatie, hoe groot of klein, éénmalig of periodiek, helpt daarbij enorm.  

Wil je ons steunen? Je kunt een geldbedrag overmaken naar rekeningnummer  NL30ABNA0487252845  tnv Stichting School’s Cool Arnhem onder vermelding van ‘Donatie’. Onze Stichting heeft een ANBI-status. Donaties en giften leveren daardoor belastingvoordeel op.

Partners

Contactgegevens

Stichting School’s Cool Arnhem
info@schoolscoolarnhem.nl

KvK-nummer: 51340313

RSIN-nummer: 823227376

© 2020 Stichting School’s Cool Arnhem

Vormgeving en teksten door Heleen Janssens
www.schoonschrift.com

Volg School's Cool Arnhem ook op sociale media