Thuismentoren voor
echte aandacht en optimale kansen

Stichting School's Cool Arnhem

Optimale kansen voor ieder kind

Ieder kind zou optimale kansen moeten krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom koppelt stichting School’s Cool Arnhem vrijwillige thuismentoren aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben tijdens de middelbare school. 

De thuismentor bezoekt het kind wekelijks thuis en fungeert als persoonlijke coach.  Positieve en persoonlijke aandacht zijn hierbij de sleutelwoorden.

Deze aanpak werkt goed. De een-op-eenrelatie tussen thuismentor en kind en de begeleiding bij het kind thuis blijken effectief. Vrijwel alle kinderen die aan School’s Cool deelnemen, presteren goed en hun gedrag levert in de regel weinig problemen op. Ook de betrokkenheid van de ouders wordt erdoor gestimuleerd. Veel thuismentoren houden ook na de beëindiging van de begeleiding vaak nog contact met het kind en blijven zo tot steun.

Wil jij ook het verschil maken als thuismentor? Dan zijn wij op zoek naar jou! Kijk onder Thuismentor worden voor meer informatie.

thuismentor worden

Als thuismentor ondersteun je kinderen op verschillende momenten in hun schoolcarrière. Bijvoorbeeld bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, of de overgang van onderbouw naar bovenbouw. Tijdens zulke overgangsmomenten verandert er namelijk veel. In de meeste gevallen kan een kind deze veranderingen met hulp van ouders en school goed aan. Voor sommigen is deze periode echter risicovol. Onderpresteren, ongewenst gedrag en vroegtijdig schoolverlaten liggen dan op de loer. 

Word jij thuismentor bij School’s Cool Arnhem?

Ieder jaar zoekt School’s Cool Arnhem weer thuismentoren. We vragen van een thuismentor minimaal een mbo-opleiding en bovenal affiniteit met de doelgroep. Je bezoekt de leerling wekelijks een uur. Als thuismentor is het belangrijk dat je je kunt inleven in de leefwereld van je leerling, dat je een enthousiaste houding hebt en dat je beschikt over doorzettingsvermogen.

Wil je je aanmelden als thuismentor? Dat kan door een e-mail te sturen naar elsemiek@schoolscoolarnhem.nl.

Veelgestelde vragen over het thuismentoraat

Als thuismentor breng je wekelijks een bezoek aan het kind. Je helpt onder andere met praktische schoolzaken, zoals plannen, de aanpak van huiswerk en het aanbrengen van structuur. Vaak houd je als thuismentor ook samen met de ouders contact met school en ga je mee naar een ouderavond of bespreking.

De focus van de begeleiding ligt op het aanleren van alle vaardigheden die het kind nodig heeft om de schoolperiode goed te kunnen doorlopen, met als doel het verbeteren van de motivatie en betrokkenheid en het behalen van goede schoolresultaten. De ondersteuning is meer dan hulp bij huiswerk of het aanreiken van leervaardigheden. De thuismentor maakt ook situaties of problemen bij het kind bespreekbaar en is er voor het kind, zodat die zich gezien en gewaardeerd voelt en een veilige plek heeft om vragen te stellen.

Ook kun je aandacht besteden aan de vrijetijdsactiviteiten, een activiteit stimuleren of samen met het kind iets leuks ondernemen. Voor dat laatste is een beperkt budget beschikbaar.

Een thuismentor bezoekt zijn of haar leerling eenmaal per week ongeveer een uur gedurende een periode van veertien maanden. De begeleiding begint meestal aan het begin van het schooljaar en loopt door tot aan de herfstvakantie in het schooljaar daarna. Daarnaast vinden er in het schooljaar verschillende intervisiebijeenkomsten plaats.

School’s Cool Arnhem vraagt van een thuismentor minimaal een mbo-opleiding. Affiniteit met de doelgroep, inlevingsvermogen, enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn ook belangrijk. Een achtergrond in het onderwijs is niet noodzakelijk. Ook studenten kunnen thuismentor zijn als onderdeel van hun opleiding. Met een aantal opleidingen van de HAN zijn daarover afspraken gemaakt. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist, voordat de matching tussen het kind en de mentor kan plaatsvinden.

Als je je als aspirant-thuismentor aanmeldt, krijg je eerst een kennismakingsgesprek met de mentorcoördinator. Je krijgt hierbij informatie over de inhoud van het mentorschap en de werkwijze van Stichting School’s Cool Arnhem. Wij vragen jou om te vertellen over relevante zaken zoals je opleiding en beroep, levensloop en de beweegredenen om mentor te worden. Op basis hiervan wordt beoordeeld of het thuismentoraat past. Ook kan de mentorcoördinator hierdoor al een inschatting maken wat voor leerling het beste past. Iedere mentor moet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en moet een gedragscode ondertekenen. Na wederzijdse instemming worden de werkzaamheden en afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

De kinderen die begeleid worden, zijn veelal afkomstig uit gezinnen waarvan de ouders niet de ondersteuning kunnen bieden die ze zouden willen bieden, of die het kind nodig heeft. Vaak missen deze kinderen hierdoor het sociale, culturele en economische kapitaal dat belangrijk is om goed mee te kunnen draaien op school. Terwijl onderwijs juist een motor is voor kansengelijkheid, persoonlijke groei en maatschappelijke mobiliteit!

Deze extra ondersteuning heeft het kind nodig, omdat ouders niet altijd de ondersteuning kunnen bieden die ze zouden willen bieden, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of omdat ze het onderwijssysteem niet kennen. Het kan zijn dat het kind onder haar of zijn niveau presteert, of dat het weinig weerbaar is of onzeker. Een extra steun in de rug is dan voor deze kinderen welkom. 

Op basis van het kennismakingsgesprek beoordeelt de mentorcoördinator welke mentor het beste past bij welke leerling en welk gezin. Wanneer de match is gemaakt, vindt er een kennismaking plaats met de ouders en kind, bij hen thuis. Deze kennismaking wordt begeleid door een vast persoon vanuit het bestuur. Er worden afspraken gemaakt over dag en tijdstip van de wekelijkse thuisbezoeken. Ouders, leerling en mentor ondertekenen een contract met afspraken over de begeleiding. Met deze afspraken kan het mentorschap beginnen.

In principe gebeurt de begeleiding altijd bij de leerling thuis. Een van de ouders moet op dat moment ook thuis aanwezig zijn. Op deze manier worden de ouders er zoveel mogelijk bij betrokken. De ouders hoeven er natuurlijk niet met hun neus bovenop te zitten, maar zijn bij voorkeur wel in de buurt, zodat de thuismentor altijd even met hen kan overleggen of rapporteren. Natuurlijk kan de thuismentor ook wel eens met de leerling naar de bibliotheek gaan of een andere activiteit buitenshuis ondernemen. Hiervoor moeten de ouders altijd vooraf toestemming geven.

Voorafgaand aan het mentoraat ondertekenen mentor, ouders en leerling een contract met afspraken over de begeleiding.

Via de mentorcoördinator onderhoudt School’s Cool Arnhem contact met alle thuismentoren. Mentoren krijgen een mentorboekje met daarin alle informatie over de begeleiding. Gedurende het schooljaar worden verschillende intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Daarin wordt aandacht besteed aan thema’s als het brugklasjaar, het puberbrein, motiveren van pubers en de communicatie tussen thuismentor, ouders en kind. Ook is er de mogelijkheid om als mentoren onderling van gedachten te wisselen.

Het thuismentoraat is een vrijwillige activiteit. Als thuismentor krijg je van Stichting School’s Cool Arnhem een vrijwilligersbijdrage  gedurende tien maanden (niet in juli en augustus). Ook is er een klein bedrag beschikbaar voor activiteiten samen met de leerling.

School’s Cool is geen hulpverlening maar biedt preventieve ondersteuning. De thuismentor is er primair voor de leerling en de ouders met als insteek ‘school’. Mocht de thuismentor een situatie aantreffen die zijn/haar ‘bevoegdheid’ overstijgt, dan moet er contact worden opgenomen met de mentorcoördinator van School ’s Cool Arnhem. Deze overlegt dan met het bestuur over de te nemen actie(s).

Je kunt je als thuismentor aanmelden door te e-mailen naar de mentorcoördinator Elsemiek van Dulmen: elsemiek@schoolschoolarnhem.nl.

Thuismentoren voor
echte aandacht en optimale kansen

Kind aanmelden

School’s Cool Arnhem koppelt vrijwillige thuismentoren aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben tijdens de middelbare school. Bijvoorbeeld wanneer ze de overstap maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, of wanneer ze van de onderbouw overgaan naar de bovenbouw. Tijdens zulke overgangsmomenten verandert er namelijk veel. In de meeste gevallen kan een kind deze veranderingen met hulp van ouders en school goed aan. Voor sommigen is deze periode echter risicovol. Onderpresteren, ongewenst gedrag en vroegtijdig schoolverlaten liggen dan op de loer.

Afspraken thuismentor, ouders en kind

De begeleiding door een thuismentor van School’s Cool Arnhem is niet vrijblijvend. Voorafgaand aan het mentoraat ondertekenen mentor, ouders en leerling een contract met afspraken over de begeleiding. Van de ouders wordt bijvoorbeeld verwacht dat een van beiden thuis is tijdens het huisbezoek, dat ervoor gezorgd wordt dat zoon of dochter op de afgesproken tijd thuis is en dat er samen met de mentor eventueel naar een passende vrijetijdsbesteding gezocht wordt. Ook met het kind worden afspraken gemaakt over de begeleiding. Daarnaast is School’s Cool Arnhem te allen tijde bereid om met scholen in gesprek te gaan om de aanpak toe te lichten. 

Kind aanmelden?

De aanvraag voor een thuismentor kan worden gedaan door de school, de ouders of een andere (hulpverlenende) instantie. U kunt een kind aanmelden door een e-mail te sturen naar onze mentorcoördinator Elsemiek van Dulmen: elsemiek@schoolscoolarnhem.nl

Na aanmelding ontvangt u per e-mail een inschrijfformulier.

Organisatie

School’s Cool is een project dat in Amsterdam al jaren succesvol is en dat momenteel in meer dan 28 steden draait. In 2010 is Stichting School’s Cool Arnhem opgericht.  In dat jaar werd een startsubsidie geregeld om een pilot te starten. In schooljaar 2011-2012 is de eerste groep kinderen begeleid.

Gaandeweg is School’s Cool Arnhem veel professioneler geworden, zonder dat dit ten koste is gegaan van de bevlogenheid. Mentoren krijgen training en intervisie. We hebben meer naamsbekendheid en behalen goede resultaten met onze begeleiding. Steeds meer scholen, maar ook wijkcoaches en instanties zoals stichting Leergeld, weten ons hierdoor te vinden.

School’s Cool Arnhem is bereikbaar via ons algemene e-mailadres info@schoolscoolarnhem.nl. 

Als u contact zoekt met onze mentorcoödinator, stuur dan een mail naar elsemiek@schoolscoolarnhem.nl

Bestuur

Voorzitter: Freddy Sikkes
Secretaris: Sophie Le Poole-von Weiler
Penningmeester: Harry Klein Koerkamp
Lid (primaire proces): Aranka Pullens
Mentorcoördinator: Elsemiek van Dulmen
 

De stichting is voor wat betreft haar inkomen afhankelijk van subsidies, sponsorbijdragen en giften.

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

 
 

steun ons

Steun jij ons met een donatie?

Stichting School’s Cool Arnhem is voor wat betreft haar inkomen afhankelijk van subsidies, sponsorbijdragen en giften. Jouw steun is nodig om zo veel mogelijk leerlingen die dit nodig hebben te kunnen koppelen aan een thuismentor. Elke donatie, hoe groot of klein, éénmalig of periodiek, helpt daarbij enorm. Je kunt een bedrag naar keuze aan ons doneren door op onderstaande knop te klikken. 

Met jouw donatie kunnen we:

  • Thuismentoren koppelen aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben tijdens de middelbare school.
  • Intervisiebijeenkomsten organiseren voor de training van onze thuismentoren.
  • Een jaarlijks uitje organiseren voor de thuismentor en diens leerling.

Onze Stichting heeft een ANBI-status. Donaties en giften leveren daardoor belastingvoordeel op.

Voor ondernemers

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kun je als (Arnhemse) ondernemer kun je ons werk ondersteunen door sponsor te worden. In ruil daarvoor zetten we uiteraard jouw bedrijf ook in de schijnwerpers. We bieden daarvoor verschillende mogelijkheden:

  • Voor een sponsorbedrag van €100 komt je bedrijfslogo gedurende één schooljaar op onze website te staan.
  • Voor een sponsorbedrag van €250 komt je bedrijfslogo gedurende één schooljaar op onze website en andere communicatiemiddelen, zoals het mentorboekje en eventuele promotieflyers.
  • Voor een sponsorbedrag van €500 of meer komt je bedrijfslogo gedurende één schooljaar op onze website en andere communicatiemiddelen, zoals het mentorboekje en eventuele promotieflyers én besteden we aandacht aan je bedrijf met een bericht op onze socialemediakanalen (Instagram, Facebook en LinkedIn).

Meer weten? Neem contact met ons op via info@schoolscoolarnhem.nl!

Andere ondersteuningsmogelijkheden

Wil je niet met geld doneren, maar ons op een andere manier ondersteunen? Dat kan natuurlijk ook!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mentoren, wellicht zijn er mogelijkheden om ons te helpen om mentoren te werven. Bijvoorbeeld door een boodschap op de bedrijfswebsite te zetten. Of door eigen medewerkers in staat te stellen om onder werktijd ons waardevolle vrijwilligerswerk uit te voeren. Of misschien heb je wel materiaal ter beschikking dat we kunnen zitten voor de begeleiding van de leerlingen.

Om onze mentoren de juiste ondersteuning bij hun mentoraat te bieden, organiseren wij een aantal keer per jaar intervisies en workshops. Misschien beschikt je bedrijf over trainingsruimten in Arnhem die wij hiervoor kunnen gebruiken? Onze activiteiten vinden meestal in de avonduren plaats. Mocht je zelf over gerichte kennis over coaching, communicatie of pedagogiek beschikken, dan vind je het misschien leuk om zelf een training voor onze mentoren te verzorgen. Ook dat is mogelijk! Neem hiervoor contact op met de mentorcoördinator, elsemiek@schoolscoolarnhem.nl.

Partners & sponsoren

Contactgegevens

Stichting School’s Cool Arnhem
info@schoolscoolarnhem.nl

KvK-nummer: 51340313

RSIN-nummer: 823227376

© 2020 Stichting School’s Cool Arnhem

Vormgeving en teksten door Heleen Janssens
www.schoonschrift.com

Volg School's Cool Arnhem ook op sociale media